TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
671 hồ sơ

Đang xử lý
1 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
96.72 (%)